• GRAF CLEAN sprej

Visoko učinkovita formulacija za čiščenje oznak, grafitov in lepil (marker, barva, črnilo, lepila, smole ...) na betonu, lesu, keramiki, barvi, plastiki. Ne poškoduje večine materialov in elementov.

Učinkovito odstranjuje drevesno smolo na vozilu.

Pred uporabo pretresite; razpršite približno 30 cm površine, ki jih želite očistiti. Pustite nekaj minut. Obrišite s krpo in ga po potrebi sperite. Izvedite previdnostni predhodni preskus.

Vsebina: 400ml


Vsebuje: etil acetat.
Nevarno: H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319  Povzroča hudo draženje oči. H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. P261  Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264  Po uporabi temeljito umiti roke. P271  Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P405  Hraniti zaklenjeno. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.
Izdelek vsebuje 23.77% vnetljivih snovi.

 


Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro

GRAF CLEAN sprej

  • 13.01€

  • Brez DDV: 10.66€

2018 Renovatio
Nanoshine © 2020